Rritje ndërgjegjësimi dhe lobim tek politikëbërësit për zhvillimin e modelit të DMO-ve në Shqipëri

Projekti zgjat nga 15 dhjetor 2020-15 dhjetor 2021. Projekti zbatohet nga DMO ALBANIA dhe është pjese e iniciatives se Co Plan Institute for Habitat Development, me titull: Dialog për Zhvillim Politikash Gjithëpërfshirëse në Shqipëri”, financuar nga Bashkimi Evropian

Rreth projektit:  Strategjia Kombëtare për Zhvillimin e Qendrueshëm të Turizmit 2019-2023, ka nisur te zbatohet, por jo plotesisht. Objektivi 5 i kesaj strategjie, qe ka lidhje me zhvillimin e nje modeli te nje DMO-je, organizate per menaxhimin e destinacionit, krijimin e kornizes ligjore per menaxhimin dhe operimin e ketyre DMO-ve dhe monitorimin e tyre, nuk ka nisur te zbatohet.

Read More
Facebook
Twitter
LinkedIn
Follow by Email