Profil

DMO ALBANIA është një organizatë joqeveritare e regjistruar në Gjykatën e Rrethit Tiranë në bazë të Ligjit të OJQ-ve 8788 në Shqipëri të datës 07/05/2001 për organizatat jofitimprurëse dhe ligjin 8789 të datës 07/05/2001 për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse. DMO Albania u krijua me qëllim të promovimit të Shqipërisë si destinacion turistik dhe ngritjes së standardeve të turizmit në vend.